top of page

Een 'zorg'zame school

Vanuit de overtuiging dat elk kind verder en hoger kan springen als er in hem/haar geloofd wordt door de omgeving bouwen we ons zorgbeleid zorgvuldig uit.

Als school hanteren we een brede visie op zorg vanuit ons opvoedingsproject en steunend op de pijlers van het handelingsgericht werken.

We geloven sterk in de groei van elk kind en werken voortdurend op zorgzame wijze aan de ontwikkelingskansen. Het is een manier van zijn, van denken over, van kijken naar.

Een goed uitgebouwd zorgbeleid biedt meerwaarde voor alle betrokken partijen.

  • Voor onze Springplankertjes: door beter tegemoet te komen aan hun noden, ervaren ze meer succes in wat ze leren. Hierdoor verhoogt hun motivatie en hun welbevinden, én halen ze meer voordeel uit het aanbod in de klas.

  • Voor de leerkrachten: zij krijgen meer inzicht in de aard van de problemen en hun eigen rol daarin. We proberen een goede werking uit te bouwen door een doordachte combinatie van professionele mensen (zorgleerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker) en didactische middelen.

  • Voor onze school: we werken op een doelgerichte manier en binnen een gedeelde visie op ‘zorg voor kinderen’. Deze visie steunt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kinderen, ouders, leerkrachten, CLB en externe hulpverleners. We bouwen een duurzame manier van werken op die gaat behoren tot de cultuur van de school.

 

Het zorgcontinuüm is onze inspiratiebron bij het uitwerken van ons zorgbeleid.

Zorg begint voor alle kinderen in de klas, tijdens dagdagelijkse activiteiten en in gedifferentieerde lessen. Dit noemen we  'brede basiszorg'. Soms hebben kinderen hulp aan extra begeleiding. In een intern zorgoverleg zoeken we manieren om  het kind te ondersteunen in het leerproces (bv. verlengde instructie, een stappenplan, ...). Nu spreken we van 'verhoogde  zorg'. Wanneer de vorige stap niet voldoende blijkt, kunnen we in overleg met de ouders beroep doen op het CLB en op externen. Dit is 'uitbreiding van zorg'. Op deze manier werken we steeds op maat van het kind.

Dankzij een sterk zorgteam voelen onze kinderen en onze leerkrachten zich goed ondersteund:

  • juf Annelies: zorgcoördinator 2de en 3de graad

  • juf Annik: zorgcoördinator KS en 1ste graad

  • juf Petra: zorgjuf in 2de en 3de graad

  • juf Caroline: zorgjuf kleuterschool

  • juf Sara: juf anderstalige nieuwkomers 

bottom of page